Vraagstelling: Wat levert samenwerken op? Waartoe werken we samen?

Iedereen werkt samen. Van vrijwillig tot gecontracteerd, van leuk tot een verplichting, van langdurig tot nog niet. Een gemiste kans? Laten we rendement lopen door het niet te doen en zo wel, wat levert het dan op?

In diverse definities van samenwerken wordt ‘het richten op hetzelfde doel of het gemeenschappelijk resultaat’ benoemd. Waarom wordt dan soms te weinig resultaat bereikt terwijl er wel hard aan de doelen is gewerkt?
Andere definities wijzen terecht op het behartigen van dezelfde belangen. Het (h)erkennen van individuele belangen en bespreken hoe daarmee om te gaan helpt de doelen te realiseren en de meerwaarde van de samenwerking te vergroten. Het woord samenwerken is dus eigenlijk te kort: ‘samen-aan-belangen-werken’ is waar het in de samenwerking om draait.

Samenwerken is het verbinden en managen van gezamenlijke en individuele belangen. Deze zijn te onderscheiden in overeenkomstige, complementaire en tegenstrijdige belangen.

Het antwoord op de vraag …
ligt dus op het hoger strategisch niveau: dat van uw missie, van de gewenste effecten en van uw doelen. De meerwaarde van samenwerken is toe te delen aan twee domeinen met onderlinge verbanden:

De strategische meerwaarde (effectiever)
Een samenwerking die :
»   leidt tot een extra waarde voor uw doelgroep,
»  de waarde van uw producten en/of uw diensten versterkt,
»  (in)direct bijdraagt aan de belangen van uw stakeholders,
»  focus op uw corebusiness en aan die van uw partners behoudt,
waarmee u uw missie doeltreffender bereikt.

De bedrijfseconomische meerwaarde (efficiënter)
De samenwerking leidt tot efficiency in uw bedrijfsvoering en is uit te drukken in:
»  meer omzet bij dezelfde inspanningen,
»  een hogere kwaliteit bij gelijke kosten,
»  lagere (bedrijfs)kosten in geld, tijd, en/of inzet van bedrijfsmiddelen in werk- en/of productieprocessen,
»  meer rendement, financieel en/of maatschappelijk.

De meerwaarde kan ook buiten een ogenschijnlijk individuele samenwerking liggen. Bijvoorbeeld omdat de samenwerking onlosmakelijk is van een partnerschap met meer aan elkaar verbonden overeenkomsten. Bij een kosten en baten afweging moet daarom de meerwaarde van alle samenwerkingsverbanden binnen de gehele context gewaardeerd wordt.

Het duiden van de gemeenschappelijke belangen én de omgang met voorziene individuele belangen voorkomt inefficiëntie en ineffectiviteit in de samenwerking.
Uitblijvende resultaten, ‘slapende overeenkomsten’ of het voortijdig beëindigen van de samenwerking behoren tot het verleden.
Bijdragen aan uw strategie en respectvolle onderlinge relatie(s) behoren juist tot de toekomst.
Daarmee is samenwerken doorgaans een complex proces en geen doel op zich. Het is een middel dat beoordeeld moet worden op zijn meerwaarde en de bijdrage aan de achterliggende doelstellingen van uzelf, uw organisaties en die van uw partners. Hoe vollediger u samen de belangen in kaart brengt en deelt hoe hoger de verwachtingen omtrent het (eind)resultaat van de samenwerking gesteld mogen worden.

Samen transparant aan belangen werken versterkt het bereiken van uw missie.